O projekcie

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Skarby mojej rodziny – transmisja międzypokoleniowa” organizowanym w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, pn.„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” przez Instytut Transmisji Kulturowej.

Koncepcja projektu w skrócie

„Skarby Mojej Rodziny – transmisja międzypokoleniowa” to projekt, którego założeniem jest

potrzeba zachowania elementów dziedzictwa kulturowego przechowywanego w pamięci

najstarszego pokolenia. Zakłada on przekonanie do tej idei uczestników projektu, zwłaszcza

uczniów, nauczycieli oraz członków społeczności lokalnych, w tym seniorów oraz podjęcie

działań, które będą materialną realizacją tej idei.

Wydarzenie artystyczne

Podstawowe działanie polega na realizacji w ramach Szkoły wydarzenia artystycznego

„Otwórz oczy” prowadzonego przez Joszka Brodę. Do udziału w działaniu zapraszamy

wszystkich uczniów, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym seniorów, w

szczególności babcie i dziadków, gdyż realizacja projektu ma służyć ożywianiu

międzypokoleniowych więzi.

Konkurs

W ramach Projektu Szkoła przystępuje do konkursu, który ma dwa etapy: wewnątrzszkolny i

międzyszkolny. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie. Konkurs polega na

przygotowaniu prezentacji dotyczącej skarbów kultury, które przechowywane są w pamięci

starszych pokoleń.

Cel projektu

– podniesienie wrażliwości uczestników na znaczenie pielęgnowania międzypokoleniowych

więzi rodzinnych, zwłaszcza z najstarszym pokoleniem

– wzrost świadomości uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli społeczności lokalnej i

szerszej publiczności na temat znaczenia międzypokoleniowej transmisji kulturowej oraz

znaczenia wzmacniania własnej tożsamości kulturowej

– podniesienie motywacji do aktywnego uczestnictwa w procesie międzypokoleniowej

transmisji kulturowej uczestników i szerszej publiczności

– podniesienie świadomości uczestników i szerszej publiczności na temat wartości dóbr

kultury przechowywanych w pamięci najstarszego pokolenia oraz podniesienie motywacji do

zachowania i utrwalenia tego dziedzictwa

– podniesienie świadomości uczestników na temat znaczenia umiejętności korzystania z

osiągnięć techniki przez młode pokolenie dla zachowania elementów dziedzictwa

przechowywanych w pamięci najstarszego pokolenia

– wzrost wiedzy uczestników na temat ochrony własności intelektualnej, ochrony wizerunku i

krytycznego podejścia do publikowanych treści w Internecie i mediach społecznościowych

– zwiększenie integracji i współpracy międzypokoleniowej uczniów i ich rodziców, dziadków

i pradziadków

– podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami

– budowanie społeczeństwa wiedzy

– rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej.