WESPRZYJ NAS

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Debora Broda i Józef Broda niniejszym ustanawia fundację. Fundacja nosi nazwę: Instytut Transmisji Kulturowej.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja została utworzona dla realizacji opisanego w niniejszym statucie celu społecznie użytecznego, zgodnego z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
   (w szczególności ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Istebna, powiat cieszyński, województwo śląskie.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może posługiwać się pieczęcią zawierającą z nazwą i adresem Fundacji.


§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 5.

 1. Głównym celem statutowym Fundacji jest podniesienie jakości życia jednostek, rodzin i społeczności dzięki uczestnictwu w procesie transmisji kulturowej, obejmującym dziedzictwo kultur Rzeczypospolitej oraz zdobycze i osiągnięcia ludzkości, zwłaszcza cywilizacji zachodniej.
 2. Pośrednimi celami statutowymi Fundacji są:

Zbadanie aktualnego stanu społeczeństwa w zakresie świadomości i uczestnictwa w transmisji kulturowej oraz poczucia tożsamości wraz z określeniem przyczyn tego stanu i wypracowaniem rozwiązań,

Wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

Uświadomienie znaczenia uczestnictwa w procesie transmisji kulturowej oraz wartości dziedzictwa kulturowego dla jakości życia oraz siły i trwałości więzi społecznych,

Zarejestrowanie, udokumentowanie i zarchiwizowanie zasobów związanych z elementami dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa historycznego, istniejących w pamięci jednostek, zwłaszcza najstarszego pokolenia oraz przekazanie tych zasobów następnym pokoleniom jako wsparcie w aktywnym uczestnictwie w procesie transmisji kulturowej,

Wzrost pozytywnego odbioru społecznego i zbudowanie pozytywnego wizerunku działań związanych z kultywowaniem dziedzictwa oraz utrwalenie przekonania o atrakcyjności tych działań, zwłaszcza w młodym pokoleniu,

Zwiększenie ilości osób uczestniczących aktywnie w procesie transmisji kulturowej, w tym osób zagrożonych w różny sposób wykluczeniem społecznym, w szczególności: osób w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, seniorów,

Poprawa jakości międzypokoleniowego procesu transmisji kulturowej oraz rekonstrukcja tego procesu w miejscach, gdzie transmisja międzypokoleniowa nie jest już możliwa oraz wzrost współpracy międzyśrodowiskowej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, tożsamości, kultywowania i pielęgnowania tradycji,

Pogłębienie wiedzy związanej z dziedzictwem lokalnym, narodowym i uniwersalnym oraz upowszechnienie i podtrzymanie tradycji narodowej, wiedzy o historii, kulturze oraz ugruntowanie postawy patriotycznej i gotowości pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Wsparcie transmisji kulturowej obejmującej mniejszości narodowe i etniczne oraz podtrzymanie i rozwój języków regionalnych,

Wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych oraz wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dzięki uczestnictwu w procesie transmisji kulturowej,

Podniesienie jakości spędzania wolnego czasu, odpoczynku i rozrywki dzięki aktywnemu uczestnictwu w transmisji kulturowej oraz wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej,

 Poprawa ochrony i promocji zdrowia oraz wsparcie macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka, w szczególności: wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływania na poprawę samopoczucia, usprawniania regulacji emocjonalnej, budowania bezpiecznych więzi i polepszania stanu psychicznego dzięki uczestnictwu w służących tym celom elementom transmisji kulturowej oraz czerpaniu z bogactwa dziedzictwa przyrodniczego i powiększaniu wiedzy w tym zakresie,

Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami i patologią społeczną dzięki włączaniu osób zagrożonych tymi zjawiskami w proces transmisji kulturowej,

Wzrost jakości wykonawczej i twórczej związanej z aktywnym uczestnictwem w transmisji kulturowej i uprawianiem sztuki,

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz możliwości uprawiania sztuki,

Podniesienie jakości nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kontekście zagadnień związanych z transmisją kulturową, dziedzictwem kulturowym i uprawianiem sztuki,

Wzrost uczestnictwa w zdobyczach i osiągnięciach ludzkości, w szczególności cywilizacji zachodniej oraz upowszechnienie i utrwalenie wolności i praw człowieka,

Zbudowanie narzędzi i zwiększenie kompetencji liderów w zakresie wspierania procesu transmisji kulturowej,

Wzrost integracji środowisk naukowo-badawczych ze środowiskami związanymi z kulturą i sztuką na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i jego kultywowania,

Wsparcie rodziny, dzieci, młodzieży, osób w trudnej sytuacji, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, szczególnie poprzez pomoc społeczną i charytatywną, by umożliwić im uczestnictwo w procesie transmisji kulturowej oraz w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego i uprawiania sztuki,

Wzbogacenie przestrzeni publicznej oraz sfery przedmiotów codziennego użytku o elementy nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i sztuki,

Wzbogacenie i wsparcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w kontekście dziedzictwa kulturowego i sztuki,

Zbudowanie narzędzi umożliwiających włączenie elementów kultury, zwłaszcza kultury transmisyjnej w procesy związane z gospodarką oraz wprowadzenie tych elementów do oferty rynkowej,

Wsparcie wzrostu gospodarczego i przedsiębiorczości, szczególnie przez wzbogacenie oferty turystyki kulturowej i krajoznawczej oraz wzrost jej atrakcyjności, jakości i dostępności,

Wzrost wiedzy historycznej i kulturowej oraz aktywnego uczestnictwa w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej wśród Polonii i Polaków za granicą,

Wzrost znajomości dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej za granicą oraz wsparcie integracji cudzoziemców na bazie wartości istniejących w polskiej kulturze oraz wzrost współpracy i kontaktów między społeczeństwami.

 1. Działalność statutowa Fundacji w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest działalnością pożytku publicznego może być prowadzona nieodpłatnie, jak i odpłatnie.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 3. Prowadzenie przez Fundację:

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

działalności gospodarczej

wymaga rachunkowego oraz organizacyjnego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 6.

 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są przez:
 •  Działalność zgodną z celami statutowymi, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności:
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, finansowanie badań naukowych i badań terenowych, dokumentowanie i archiwizowanie
 • organizację, prowadzenie oraz wspieranie wydarzeń służących realizacji celów statutowych, w szczególności: konferencji, sympozjów, warsztatów, spotkań, szkoleń, targów, konkursów, imprez, koncertów, festiwali, festynów, imprez masowych, happeningów, pokazów filmowych, pokazów teatralnych, wystaw, plenerów, zlotów, obozów
 • organizację, prowadzenie oraz wspieranie projektów, programów, strategii, planów związanych z celami statutowym,
 • Działalność promocyjną w środkach społecznego przekazu, organizowanie kampanii promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi,
 • Działalność wydawniczą i publikacyjną oraz produkcyjną,
 • Działalność szkoleniową, edukacyjną, prowadzenie poradnictwa i wsparcia środowiskowego, wsparcia lokalnych inicjatyw, w szczególności poprzez:
 • - organizację, prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konsultacji, seminariów, szkół, akademii, ognisk, ośrodków, klubów, forów, grup wsparcia, poradni, środowisk kulturotwórczych, zespołów, świetlic, funduszy stypendialnych,
 • Tworzenie bazy materialnej dla realizacji działań statutowych wraz z zapleczem technicznym: tworzenie placówek, ośrodków, obiektów kultury, galerii, pracowni, bazy noclegowej, obiektów turystycznych, muzeów, miejsc spotkań, domów pracy twórczej,
 • Działalność społeczną i charytatywną
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i ochrony wizerunku i danych osobowych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • udzielanie pomocy finansowej i materialnej,
 • Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki krajobrazowej, historycznej i kulturowej w Polsce,
 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi.
 • Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 • Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 złotych.
 2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

§ 8.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów od osób krajowych i zagranicznych
  2. dotacji i subwencji osób prawnych lub fizycznych
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
  5. odsetek od lokat bankowych,
  6. funduszy pomocowych UE,
  7. innych źródeł
 2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych z zakresu pożytku publicznego.

§ 9.

Zabronione jest:

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej założyciela, członków organów fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi założyciel fundacji, członkowie jej organów oraz  jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej założyciela, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz założyciela fundacji, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą założyciel fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10.

Fundacja może prowadzić – w zakresie nie pokrywającym się z działalnością pożytku publicznego - także inną dodatkową działalność, z tym, że cały dochód z tej dodatkowej działalności winien być przeznaczony na realizację działalności w sferze pożytku publicznego.

Dodatkowa działalność, o której mowa w ust. 1 winna służyć wyłącznie potrzebom związane z realizacją celów statutowych Fundacji.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI

§ 11.

 1. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie i nie mogą za wykonaną pracę pobierać wynagrodzenia z Fundacji, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 2. Członkowie organów Fundacji odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy.
 3. Członkowie organów Fundacji powinni przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie, są obowiązani dokładać przy tym należytej staranności.

 1. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

§ 12.

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji – o ile zostanie powołana jednomyślną uchwałą Fundatorów,

Zarząd Fundacji,

Komitet Honorowy – o ile zostanie powołany.     

Do czasu powołania Rady Fundacji, kompetencje zastrzeżone statutem dla Rady Fundacji realizują Fundatorzy.

Fundatorzy realizują przewidziane niniejszym statutem uprawnienia w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 13.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących, opiniodawczych i kontrolnych. Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków.
 3. Członków Rady powołują Fundatorzy na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunkach: małżeństwa, wspólnego pożycia, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1. Upływu kadencji
  2. Śmierci
  3. Długotrwałej i ciężkiej choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji
  4. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa
  5. Utraty zdolności do bycia Członkiem Rady Fundacji, na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 lub zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust.7.
  6. Odwołania.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 8. Odwołanie ze składu Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Ponadto Fundatorzy mogą odwołać w każdym czasie członka Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na jego wniosek.

§ 14.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo innego członka Rady. Zaproszenia na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady listami poleconymi, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Zaproszenie winno zawierać co najmniej: datę, miejsce i czas posiedzenia Rady, porządek obrad oraz ewentualne projekty uchwał. W przypadku obecności wszystkich członków Rady, posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, o ile nikt z obecnych jej członków nie wyrazi na piśmie swojego sprzeciwu co do odbycia.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Dla podejmowania uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 statutowego składu Rady.
 5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.

§ 15.

 1. Rada jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  2. kontrola oraz ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i ocena rocznego sprawozdania finansowego, i sprawozdania z działalności fundacji
  3. nadzór oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  4. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji
  5. wyrażanie zgody na zmiany w Statucie Fundacji, których dokonuje Zarząd w myśl § 20 ust. 2) niniejszego Statutu.
  6. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu,
  7. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
  8. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i sprawozdania z działalności fundacji, a także podejmowanie uchwał dotyczących wyniku finansowego Fundacji,
  9. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
  10. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
  11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
  12. uchwalenie Regulaminu Rady Fundacji

§ 16.

(uchylony)

§ 17.

 1. Rada Fundacji, w celu wykonywania swych zadań, jest uprawniona w szczególności do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 2. Uprawnienia opisane w ust. 1 przysługują także Fundatorom. Każdy z Fundatorów może realizować ww. uprawnienia samodzielnie. Zapis stosuje się odpowiednio do każdej z osób, o której mowa w § 28 ust. 2 i 4.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji, w swoim pierwotnym składzie, jest powoływany przez Fundatorów.
 2. Do Zarządu Fundacji z mocy Statutu należą:
  1. Debora Broda– jako Prezes Zarządu;
  2. Józef Broda – jako Członek Zarządu.
 3. Zmiany w składzie Zarządu dokonywane są przez Fundatorów.
 4. (uchylony)

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków i powoływany jest na okres wspólnej 5-letniej kadencji.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, odwołania z zarządu albo upływu kadencji.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. W tym zakresie Zarząd w szczególności:

reprezentuje Fundację na zewnątrz,

sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,

wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji

powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,

ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady Fundacji

przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,

tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji

wprowadza konieczne zmian do Statutu Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji i za zgodą Rady Fundacji, wyrażoną w formie uchwały.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości fundacji.

§ 21.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 22.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 23. 

Rada Fundacji może zdecydować o powołaniu Komitetu Honorowego Fundacji. 

Komitet Honorowy Fundacji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Rady Fundacji.

Skład Komitetu Honorowego ustala Rada Fundacji.

W skład Komitetu Honorowego winny wchodzi co najmniej 3 osoby.

Do Komitetu winny być wybierane wyłącznie osoby cieszące się powszechnym autorytetem oraz zaufaniem społecznym.

Rada Fundacji może w każdym czasie dokonać zmian w składzie Komitetu Honorowego.

Rada Fundacji uchwala - na wniosek Komitetu Honorowego - Regulamin Działania Komitetu Honorowego.

Rozdział V. ŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 24.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku i w innych wypadkach wskazanych w ustawach.

§ 26.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek musi zostać podjęty w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów Zarządu.

§ 27.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym fundacji.

§ 28.

 1. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, pozostający przy życiu Fundator samodzielnie realizuje uprawnienia, zastrzeżone niniejszym statutem dla Fundatorów.
 2. W przypadku śmierci obu Fundatorów, w prawa Fundatorów wstępują ich wspólni spadkobiercy, pełnoletni w dniu śmierci drugiego z Fundatorów.
 3. W razie wstąpienia w prawa Fundatorów więcej niż jednego spadkobiercy, uprawnienia zastrzeżone niniejszym statutem na rzecz ww. osób, realizowane są w drodze uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych osób.
 4. W przypadku śmierci spadkobiercy, który wstąpił w miejscu Fundatorów, zgodnie z ust. 2, w przysługujące mu prawa wstępuje osoba wyznaczona w tym celu testamentem, jeżeli dopuszczają to przepisy prawa polskiego
Skip to content